Women

Waxing Women

Eye Brow 25

Lip 15

Chin 15

Face 45

Bikini 35

Brazilian 65

Brazilian Maintenance 45

Half Leg 45

Half Arm 35Brows 15

Ears 15

Back 65

Chest 45

Men

Waxing Men